Zpracování a ochrana osobních údajů

Domů Tobi Training

Aktualizováno 29. 12. 2022

Správcem osobních údajů je Mgr. Tomáš Bičík, Na Vyhlídce 311, 267 01 Králův Dvůr - Levín, Česká republika, IČ 03782212 (dále jen „správce“).

Vaše osobní údaje (dále jen „OU“) zpracovávám dle platné legislativy, především podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

Jaké Vaše OU zpracovávám?

 1. Základní identifikační a kontaktní údaje: jméno, ročník narození, adresa bydliště nebo kontaktní adresa, telefon, e-mailová adresa.
 2. Informace o Vašem zdravotním stavu:
 • prodělaná onemocnění oběhového, dýchacího, pohybového nebo imunitního aparátu;
 • jiné onemocnění, které může nebo by mohlo mít přímý i nepřímý vliv na sportovní aktivitu;
 • závažnější zranění v posledních 10 letech;
 • alergie;
 • pravidelně užívané léky.
 1. Vaše fotografie, video nahrávky a ev. jiná audiovizuální díla.

Účelem zpracování Vašich OU je:

 1. Vaše identifikace, jakožto klienta.
 2. Diagnostika sportovních a zdravotních informací a z nich vyplývající realizace objednané služby, tzn. příprava a doporučení odpovídající pohybové a sportovní aktivity, včetně eventuální přípravy tréninkového plánu v souladu s Vašimi fyzickými a duševními předpoklady.
 3. Marketingové aktivity správce.

Právní základ zpracování Vašich OU:

 1. Zpracování Vašich OU je nezbytné pro splnění smlouvy o poskytovaných službách dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno b);
 2. Zdravotní informace, jakožto zvláštní kategorie OU, jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu dle Nařízení článek 9, odst. 2, písmeno a).
 3. Vaše fotografie, video nahrávky a jiná audiovizuální díla zpracovávám dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno a) s Vaším souhlasem.
 4. Vaše OU nutné pro zřízení účtu v aplikaci TrainingPeaks, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa, věk, jsou zpracovány na základě Vašeho souhlasu dle Nařízení článek 6, odst. 1, písmeno a).

Vaše OU jsou zabezpečeny vhodnými technickými a organizačními opatřeními; přístup k nim má výhradně osoba správce. Může docházet k automatizovanému zpracování OU. Vaše OU nejsou předávány do jiných zemí s výjimkou zřízení Vašeho osobního účtu v aplikaci TrainingPeaks, kterou provozuje společnost TrainingPeaks, LLC se sídlem v USA; zásady ochrany soukromých údajů TrainingPeaks, LLC naleznete na odkazu Privacy Policy.

Dle Nařízení máte následující práva:

 • Právo na přístup (dle čl. 15 Nařízení) – Můžete správce požádat o přístup k OU, které o Vás zpracovává. Správce poskytne i kopii zpracovávaných OU.
 • Právo na opravu (dle čl. 16 Nařízení) – Můžete správce požádat o opravu nepřesných nebo nekompletních OU, které o Vás správce zpracovává.
 • Právo na výmaz (neboli „právo být zapomenut“, dle čl. 17 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby vymazal Vaše OU, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. OU již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 2. odvolal jste souhlas, na jehož základě byly Vaše OU zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
 3. vznesl/a jste námitku proti tomu být předmětem rozhodování založeného na automatizovaném zpracování Vašich OU a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich takovéto zpracování nebo jste vznesl námitky proti zpracování Vašich OU pro účely přímého marketingu;
 4. Vaše OU byly zpracovány protiprávně;
 5. Vaše OU musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. Vaše OU byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování (dle čl. 18 Nařízení) – Můžete správce požádat, aby omezil zpracování Vašich OU, pokud dojde k některé z následujících situací:
 1. Popřel/a jste přesnost OU, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost OU ověřit;
 2. Zpracování Vašich OU je protiprávní, ale odmítáte výmaz OU a místo toho žádáte o omezení jejich použití;
 3. Správce již OU nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. Vznesl/a jste námitku proti zpracování Vašich OU podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 • Právo na přenositelnost údajů (dle čl. 20 Nařízení) –  V případech předpokládaných Nařízením máte právo získat OU, které se Vás týkají, a které jste poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu s tím, že tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
 • Právo podat stížnost (dle čl. 77 Nařízení) – Máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním OU před uplynutím doby, na kterou byl souhlas udělen, může subjekt údajů uplatnit na e-mailové adrese training@tobi.cz.