Všeobecné obchodní podmínky

Domů Tobi Training

Aktualizováno 29. 12. 2022

Úvod

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují poskytování a využívání trenérských a sportovních služeb Mgr. Tomáše Bičíka, Na Vyhlídce 311, 267 01 Králův Dvůr - Levín, IČ: 03782212 (dále jen „Ttrenér“). VOP upravují vztah mezi trenérem a zájemcem o poskytované služby nebo klientem (dále jen společně „Kklient“), který využívá služby trenéra (dále jen „služba“, resp. „služby“).

Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi trenérem a klientem vzniká na základě poptávky nebo objednávky (dále jen společně “Objednávka”) klienta, vždy však uzavřením smlouvy o poskytovaných službách (dále jen “Smlouva”). Objednávka může být trenérovi doručena písemnou formou (včetně elektronické komunikace) nebo ústní formou.

Trenér na základě Objednávky zašle klientovi vstupní dotazník (dále jen „Dotazník“), který slouží trenérovi k získání základních identifikačních a kontaktních údajů klienta, jeho výkonnostní a sportovní historie a cílů, a také základních zdravotních informací. Dotazník může být vyplněn či doplněn i v rámci úvodní osobní schůzky trenéra a klienta.

Na základě všech poskytnutých informací klienta trenér připraví nabídku poskytovaných služeb, včetně cenové nabídky (dále jen „Nabídka“), kterou zašle klientovi. Smluvní cena bude uvedena ve smlouvě.

Pokud klient Nabídku potvrdí , trenér a klient uzavřou smlouvu a trenér zahájí poskytování služeb klientovi.

Cena za poskytované služby, způsob úhrady

Cenové podmínky jednotlivých poskytovaných služeb jsou uvedeny v sekci „Ceník“ na internetových stránkách trenéra. Uvedené ceny jsou základní a jsou uvedeny včetně DPH dle zákonné sazby. Trenér si vyhrazuje právo ceník kdykoli upravit (což platí také pro budoucí plnění v rámci již běžící smlouvy) a rovněž upravit výslednou cenu dle specifického rozsahu služeb, dohodnutých s klientem. Na veškeré poskytované služby vystaví trenér klientovi daňový doklad – fakturu; splatnost faktury je, pokud není domluveno jinak, 14 (čtrnáct) kalendářních dní. Klient hradí služby trenéra výhradně bankovním převodem na účet č. 282880797 / 0300.

Služby

Trenér poskytuje služby v oblasti sportovního a kondičního tréninku nebo kondičního cvičení dospělých, dětí a mládeže, poradenství v oblasti sportovního vybavení, výběru nebo organizace sportovních akcí a výživového poradenství.

Základní rozdělení služeb:

VÝKON – Trénink zaměřený na zvyšování výkonnosti a přípravu na závody, především běžecké a triatlonové. Součástí služby je také před-  a pozávodní konzultace a zhodnocení.

KONDICE – Trénink na zlepšení fyzické a mentální kondice klienta, prevence zdravotních obtíží. Cílem není podání nejlepšího výkonu na sportovních akcích, ale zlepšení kvality života klienta, jeho fyzických i psychických schopností.

DĚTI – Trenér poskytuje tréninky zaměřené na všeobecný pohybový rozvoj a atletiku dětí a mládeže ve skupinových trénincích. Tréninkové skupiny jsou sestaveny s přihlédnutím k věku dětí a také vzhledem k pohybových návykům a schopnostem dětí. O zařazení dítěte do konkrétní tréninkové skupiny rozhoduje trenér na základě poptávky nebo objednávky zákonného zástupce dítěte. Veškeré informace a osobní údaje o dítěti poskytují trenérovi zákonní zástupci dítěte.

Ostatní služby

Kompenzační a posilovací cvičení je zaměřeno na klienty, kteří potřebují napravit nebo zmírnit problémy pohybového aparátu za pomocí kompenzačních, protahovacích a posilovacích cvičení. Trenér navrhuje klientovi speciálně pro něj vybranou sadu fyzických cvičení a pomáhá klientovi tyto cviky správně realizovat. Nejedná se v žádném případě o poskytování zdravotních, léčebných služeb ani fyzioterapeutických služeb.

Seminář, workshop – Trenér čas od času organizuje skupinové semináře nebo workshopy zaměřené na jednotlivé aspekty tréninku kondice a běhu, přípravy na závody, vybavení apod.

Osobní konzultace – Trenér poskytuje osobní konzultace po telefonu nebo prostřednictvím e-mailu na vyžádání klienta a rovněž v případě, kdy jde o konzultaci vyžádanou klientem nad rámec sjednaných základních služeb (VÝKON, KONDICE).

Osobní účast trenéra na tréninku – Klient si může objednat osobní přítomnost trenéra při tréninku (na tréninkové jednotce) i nad rámec sjednaných základních služeb (VÝKON, KONDICE).

Vzorový tréninkový plán – Trenér poskytuje vzorové tréninkové plány na 4 týdny pro rozvoj různých sportovních, běžeckých, výkonnostních dovedností. Vzorové tréninkové plány nezohledňují konkrétní fyzické schopnosti a dovednosti, ani zdravotní stav klienta. Vzorové plány jsou poskytovány zdarma, na základě objednávky klienta e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem. Trenér může odmítnout poskytnutí vzorového tréninkového plánu klientovi. Vzorové plány jsou duševním vlastnictvím trenéra a bez jeho písemného souhlasu klient není oprávněn jakkoli dále šířit a předávat dalším osobám, a to ani zkopírováním, přepsáním obsahu tréninkového plánu nebo fotokopií.

Ve všech případech poskytnutí služeb nad rámec sjednaných základních služeb platí ceník trenéra.

Vypovězení služeb

Klient může vypovědět zakoupené služby trenéra výhradně písemnou formou, nejlépe elektronicky na e-mailovou adresu training@tobi.cz. Trenér klientovi potvrdí výpověď písemně na e-mailovou adresu klienta. Vypovězená služba bude ukončena nejpozději ke konci aktuálního měsíce, kdy byla výpověď trenérovi doručena.

Pokud klient uhradil předem vybrané služby na období delší, než jeden tréninkový cyklus, dobropisuje trenér klientovi adekvátní částku, která je rozdílem mezi celkově uhrazenou částkou za služby a částkou náležící za skutečně odvedené služby poskytnuté do doby zániku smluvního vztahu.

Reklamace

Reklamace objednaných služeb můžete uplatnit u trenéra, a to písemnou formou na e-mail training@tobi.cz. Trenér je povinen přijetí reklamace klientovi potvrdit ve lhůtě 5 (pěti) pracovních dní. Trenér je povinen vyřídit reklamaci do 30 (třiceti) dnů od přijetí reklamace.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů klienta probíhá dle platné legislativy

  1. za účelem uzavření smlouvy o poskytování služeb,
  2. za účelem poskytování služeb objednaných klientem,
  3. za účelem přímého marketingu,
  4. za účelem propagace služeb trenéra.

Detailní informace jsou uvedeny v dokumentu “Zpracování a ochrana osobních údajů” nebo v sekci „Ochrana osobních údajů“ na internetových stránkách trenéra.

Ostatní důležitá upozornění

Foto/video

Klient smí pořizovat fotografie nebo videozáznam ze společného tréninku s trenérem nebo jiných aktivit nebo událostí organizovaných trenérem pouze po předchozím souhlasu trenéra.

Trenér smí pořizovat a zveřejňovat fotografie nebo videozáznamy, na kterých se vyskytuje klient, za účelem propagace svých služeb a jiných marketingových aktivit, po předchozím souhlasu klienta. Klient má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.

Odpovědnost za zdraví

Klient, který vstoupil do smluvního vztahu s trenérem a využívá jakoukoli z poskytovaných služeb, tímto prohlašuje, že

  1. je zdravotně způsobilý vykonávat sportovní zátěž nebo jinou pohybovou aktivitu vyplývající z objednané služby,
  2. netrpí žádnou zdravotní indispozicí, která by měla nebo mohla mít vliv na jeho zdraví při realizaci sportovního výkonu nebo jiné pohybové aktivity v souvislosti s poskytovanou službou,
  3. nezatajil trenérovi žádnou zdravotní indispozici či jinou skutečnost, která by mohla při výkonu sjednané služby, poskytované trenérem, vést k ohrožení zdravotního stavu nebo života klienta,
  4. seznámil trenéra se svojí zdravotní anamnézou, především však chorobami a zdravotními omezeními, které by mohly mít negativní vliv na jeho zdraví při výkonu sjednané služby poskytované trenérem.

Trenér nenese odpovědnost za zdravotní stav či problémy klienta, které vznikly v souvislosti s jeho výkonem v rámci poskytování sjednané služby, včetně situace, kdy trenér nebyl předem písemně upozorněn klientem na zdravotní indispozice a možné zdravotní komplikace.

Trenér důrazně doporučuje, aby klient před zahájením spolupráce a využíváním sjednané služby:

  1. absolvoval zdravotní prohlídku u sportovního, praktického nebo jiného odborného lékaře a předal trenérovi zprávu z této lékařské prohlídky; tuto lékařskou prohlídku doporučuje trenér absolvovat pravidelně jednou za rok;
  2. si vyžádal zprávu o zdravotním stavu od svého praktického lékaře, kde budou uvedeny zdravotní indispozice, které by mohly mít vliv na zdraví klienta při výkonu sjednané služby poskytované trenérem.

V případě, že bude mít trenér podezření na zdravotní komplikace nebo indispozice klienta, má právo si vyžádat potvrzení o schopnosti vykonávat sportovní zátěž a využívat sjednanou službu. Toto potvrzení musí být vystaveno buď praktickým, sportovním nebo příslušným odborným lékařem. Do doby, než bude trenérovi klientem doručena lékařská zpráva, může trenér přerušit poskytování služby v zájmu ochrany zdraví klienta.

Duševní vlastnictví a ochrana autorských práv

Veškeré služby a produkty trenéra jsou jeho duševním vlastnictvím a bez jeho písemného souhlasu je zakázáno jejich šíření, kopírování, publikování a jiné zveřejňování, a to jak celku, tak i jednotlivých částí.

Závěrečné ustanovení

Klient zasláním objednávky nebo podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s VOP, rozumí jim a souhlasí s jejich zněním.